RPA

Software robots en dashboards versterken E-health toepassingen

Ouderenzorg is al langere tijd een hoofdpijndossier voor beleidsbepalers. Vraagstukken over het in toom houden van kosten, het gelijk houden of zelfs verbeteren van kwaliteit en het instandhouden van het draagvalk voor dit type zorg krijgen steeds meer prioriteit. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven van de langdurige zorg in zowel verpleging, verzorging als thuis jaarlijks met zo’n 3 tot 5% toegenomen.

Al langere tijd bestaat de wens om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Bijvoorbeeld door ouderen langer thuis te laten wonen of ‘thuis in het verpleeghuis’ te zijn. Deze kwaliteit komt juist in het geding door de krapte op de arbeidsmarkt, zeker in bepaalde regio’s, en het tekort aan mantelzorgers die de zorgtaken kunnen overnemen.  

Onder de noemer E-health zijn al behoorlijk wat op zich staande technologische verbetering geïntroduceerd die een positief effect kunnen hebben op de kwaliteit van de ouderenzorg: 

 • Telemonitoring – ondersteunt het op afstand monitoren en meten van een persoon. Zo kan zonder verder belasting van de lokale zorg informatie verzameld worden om tot een diagnose te komen. Te denken valt aan informatie over bloeddruk, bloedsuiker, gewicht, slaap en lichamelijke activiteit.
 • Bewegingssensoren en toegangssystemen – geven inzicht in de activiteit van een persoon. (Nachtelijk) dwalen en het in of uit bed gaan kunnen hiermee vastgesteld worden.
 • Andere sensoren zoals een digitale weegschaal of ‘slimme incontinentie’ sensor – die zorgen dat de zorg op afroep en alleen wanneer het nodig is wordt afgeroepen.

Omdat software robots goed in staat zijn om te communiceren met een grote verscheidenheid aan applicaties, zijn ze ook uitermate goed geschikt om de grote verscheidenheid aan toepassingen te koppelen. Tevens kan de software robot het Electronisch Cliënten Dossier (ECD) bijwerken en zorgen dat de data die de sensoren registreren toegankelijk gemaakt wordt. Een eenvoudig dashboard de verpleegkundige of arts op afstand ondersteunen bij het juist inschatten van de situatie en op het juiste moment actie te nemen.

De voordelen van de inzet van e-health technologie zijn aantoonbaar merkbaar. Om enkele voordelen te noemen:

 • Verplegend personeel hoeft minder nachtrondes te doen en dus kan de nachtbezetting verantwoord naar beneden.
 • Ook hoeven materialen minder snel vervangen te worden, wat een positieve impact heeft op zowel kosten als het milieu.
 • Door nauwkeuriger monitoren hoeft minder slaapmedicatie toegediend te worden. Hierdoor is de client overdag alerter.

Onze RPA software robots en dashboard kunnen zeker ook voor uw organisatie aanzienlijke verbeteringen bewerkstelligen.

Bron: E-Healthmonitor 2021 (RIVM)

Meer handen aan het bed

Zorguitgaven blijven groeien

Al jaren staan de groeiende zorgkosten, aanbod van gekwalificeerde zorgmedewerkers en innovatie op de politieke agenda. En niet alleen houden deze onderwerpen de gemoederen van de politiek bezig. ‘Zorgen over zorg’ zijn gesprek van de dag geworden door de huidige pandemie en vergrijzing.

‘Meer handen aan het bed’ is een veel gehoord thema. Hoe krijgen we het voor elkaar om de grote vraag naar zorg op een goede manier in te vullen, zonder dat de zorgkosten dramatisch toenemen?

Sinds 2018 zijn de zorguitgaven jaarlijks met minimaal 5% gestegen. In 2018 waren de zorguitgaven nog 78,8 Miljard Euro. De voorlopig cijfers laten zien dat in 2021 de zorguitgaven gestegen zijn naar 105,0 Miljard Euro. (Ref: VWS Monitor 2021) Het aandeel van de zorgkosten van het bruto binnenlands product (bbp) neemt eveneens jaarlijks toe, met een verwacht hoogtepunt in 2021 van 11,2% {REF: OECD System of Health Accounts op OECD (https://stats.oecd.org/)).

Bedrijfsvoering blijft achter bij andere innovaties

Nieuwe technologieën zijn een voor de hand liggende manier om de levensverwachting van mensen naar boven bij te stellen. En dus wordt innovatie al behoorlijk wat jaren omarmd binnen de zorg. De recentelijke transplantatie van een varkenshart toont nog maar eens aan dat de wetenschap goed op weg is.

Er is veel aandacht voor spectaculaire  verbeteringen zoals de hartoperatie. Tegelijkertijd lijkt er weinig aandacht voor het in toom houden van de zorgkosten als het gaat om een efficiënte bedrijfsvoering. Langzaamaan doet technologie gericht op het efficiënter inrichten van de zorg z’n intrede. Zo is het mogelijk om een deel van het herstel na een operatie thuis te doen, door de inzet van thuismonitoring apps. Domotica ondersteunt verplegend personeel bij het waarnemen en voorkomen van ongewenste gebeurtenissen, zoals het uit bed vallen van patiënten. Het elektronische patiëntendossier heeft ervoor gezorgd dat informatie veilig en eenvoudig gedeeld kan worden door en tussen zorg verlenende instanties. Opvallend is wel dat veel verschillende applicaties naast elkaar worden gebruikt en gegevens moeten worden uitgewisseld tussen die verschillende applicaties.

Robotic Process Automation verbetert de bedrijfsvoering en maakt kosten beheersbaar

Robotic Process Automation kan de invulling van de digitaliseringsagenda in de zorg verder versnellen. Waarom?

 1. Een software robot kan eenvoudig en snel ontwikkeld worden en de uitrol behoeft geen complexe aanpassingen van de bestaande IT-omgeving.
 2. Omdat een robot veelal gebruik maakt van de bestaande omgeving, heeft de robot geen negatieve impact op de bestaande (informatie)beveiligingseisen. Vooral dit laatste zal een opluchting zijn voor besluitvormers die de beveiliging van de informatie van en over patiënten hoog op de agenda hebben staan. Al dan niet afgedwongen door bestaande wetgeving.

Onze software robots kunnen eenvoudig domotica en administratieve systemen aan elkaar koppelen. Wat als een patiënt daadwerkelijk uit bed valt? Of meer dan frequent het toilet moet bezoeken? Slimme camera’s kunnen deze signalen oppakken en onze software robots kunnen de cliënt dossiers bijwerken. De behandelend arts kan hierdoor sneller en eenvoudiger een diagnose stellen of aanpassen.

Een software robot ondersteunt tijdens de Corona-crisis

Software robots vergemakkelijken triage

Robots zijn
uitermate goed geschikt om repetitieve handeling uit te voeren en
gestructureerde en tot op zekere hoogte ongestructureerde data te analyseren.
Juist door deze eigenschappen kunnen robots een belangrijke bijdrage leveren in
de strijd tegen het virus.

Zo kan de robot ondersteunen in het vaststellen of een persoon mogelijk besmet is. Hoe? Om een beter beeld te krijgen van het ziektebeeld van mensen heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vragenlijsten samengesteld. Op basis van de uitkomst wordt bepaald of een persoon mogelijk besmet is met het COVID-19 virus. Omdat het van groot belang is een accuraat beeld te krijgen, bestaan deze lijsten uit zo’n 150 vragen. Onherroepelijk betekent dit een toename van de werklast van medewerkers die in deze tijd al zwaar belast zijn. Robots kunnen ondersteunen bij het analyseren van de informatie en op basis van een pre-screening prioriteit stellen.

Toename van werklast door de Corona-crisis

De werklast neemt in
andere sectoren ook toe. Door de crisis neemt voor een groot aantal bedrijven
de omzet af. Om de financiële impact hiervan te beperken, heeft het kabinet een
aantal tijdelijke financiële regelingen in het leven geroepen. De uitvoering
van deze regelingen komt vanzelfsprekend te liggen bij uitvoeringsinstanties
zoals het UWV, Belastingdienst en de Nederlandse gemeentes.

Juist omdat deze
soort maatregelen goed te vangen zijn in procedures, kunnen software robots
ondersteunen in het wegwerken van deze tijdelijke toename van administratie.
Een robot kan binnen een week of twee inzetbaar zijn.

Software robots om continuïteit te waarborgen

Software robots kunnen ook een belangrijk middel zijn in het waarborgen van continuïteit van uw bedrijf of organisatie. Zeker als medewerkers tijdelijk niet meer beschikbaar zijn of niet meer kunnen beschikken over toegang tot hun werkplek.

Verder
praten? Maak een afspraak

Door de veelzijdigheid van RPA kan deze technologie nu goed ondersteunen. Wilt u meer weten? Laat dan een afspraak maken. Met plezier licht ik toe hoe wij u kunnen helpen.

RPA ondersteunt bij overnames

Zoals u weet heeft de concurrentie in de telecom het aantal overnames omhoog gestuwd. In 2015 waren dat UPC en Ziggo. Vervolgens kwamen Vodafone en Ziggo eind 2016 tot een joint venture. En begin 2019 heeft T-Mobile de Nederlandse tak van het Zweedse Tele2 overgenomen. Het hoofddoel van al die overnames? Door schaalgrootte innovatieve producten kunnen leveren aan klanten en kunnen concurreren op kosten.

Concurrentie- en productvoordelen komen niet gratis

Maar voordat deze voordelen een feit zijn, start een moeizaam en langdurig traject. De productstrategie moet geconsolideerd worden. Hierdoor moet ook de technologieroadmap aangepast worden. Deze aanpassingen vergen grote investeringen. Er gaan dus aardig wat jaren overheen eer deze kosten zijn terugverdiend.

Ook de organisatie gaat op de schop

Daarnaast vergt een overname de nodige organisatorische aanpassingen. Voordat u alle organisatieonderdelen kunt laten samenwerken, moeten de systemen en data in uw bedrijf worden samengevoegd. Systemen die over vele jaren zijn ontwikkeld en niet dezelfde taal spreken. Deze transitie en de IT-ondersteuning die hiervoor nodig is, vraagt ook de nodige investeringen en kost tijd.

RPA koppelt complexe systemen op eenvoudige wijze aan elkaar

Gelukkig is hiervoor met RPA een eenvoudigere oplossing gekomen; een manier om tijd en geld te besparen. RPA is eenvoudig te implementeren en schaalbaar. Het is een manier om op tactische wijze uw IT-systemen te integreren.

Met deze oplossing koppelt u bestaande systemen zonder al te grote investeringen en aanpassingen van de architectuur. Op deze manier kan informatie uit onder anderen facturatie-, provisioning- en CRM-systemen eenvoudig en snel beschikbaar zijn.

Een alledaagse voorbeeld van een toepassing van RPA… Een klant belt uw call center met een vervelend probleem met één van uw diensten. Alhoewel de klant nieuwe diensten kan afnemen als gevolg van de overname, zijn de klantgegevens bekend in zowel de nieuwe als oude CRM-applicaties. De call center agent moet veel verschillende applicaties raadplegen om alle informatie voor goed onderzoek voor handen te hebben. Tijdens de migratie van IT-applicaties naar een nieuwe omgeving zal het aantal te raadplegen applicaties alleen nog maar groeien. Tot de migratie voltooid is.

Een RPA robot kan dit probleem voor de call center agent oplossen. Op basis van de unieke klant gegevens kan de robot meerdere systemen tegelijkertijd raadplegen. En deze informatie aan de agent presenteren. Hierdoor is de agent in staat de klant snel en adequaat te helpen.

Verder praten? Maak een afspraak

Keer op keer blijf ik me verbazen over de eenvoud en effectiviteit van RPA. Wilt u eens meer horen over wat er voor uw bedrijf mogelijk is? Laat dan een afspraak maken. Met plezier licht ik toe hoe wij u kunnen helpen.

Digitalisering in de logistieke sector

Toch blijven groeien ondanks personele tekorten

De vraag naar diensten van de logistieke sector zal de komende jaren niet afnemen. Alhoewel de omzetgroei enigszins is afgenomen in 2019 naar zo’n 4% is deze nog fors te noemen. In een arbeidsintensieve industrie als uw sector zijn personele kosten een belangrijke kostenpost. Los van de toegenomen personele kosten, zijn arbeidskrachten een schaars goed. Zo’n 35% van de ondernemers in uw sector geeft aan dat het tekort aan arbeidskrachten een belemmering vormt voor de omzetgroei.

Bestaande knelpunten oplossen

De overkoepelende brancheorganisaties Evofenedex, Logistiek & Transport Nederland en Beursvaartadres hebben eind 2019 het rapport ‘Data en Digitalisering 2019’ uitgebracht. Dit rapport geeft inzicht in de digitalisering in de transport- en logistieke sector. 652 ondervraagden vertellen over de rol van digitalisering binnen hun bedrijf en hun wensen voor de toekomst.

Uit de wensen voor de toekomst zijn een aantal doelstellingen gevormd. Deze doelen zijn onder te verdelen in een aantal thema’s. Thema’s als integratie, knelpunten bij digitalisering en kwaliteit van data zijn nauw verweven met oplossingen die RPA biedt. Ook het inzichtelijk maken en het optimaliseren van bedrijfsprocessen wordt ondersteund door RPA.

Overbodige migraties naar nieuwe applicaties

Dienstverleners in uw sector zien het migreren naar een nieuwe applicatie als tijdrovend en duur. Tevens is het koppelen van de nieuwe applicatie aan de bestaande systemen een uitdaging.

RPA neemt deze bezwaren weg. Door de inzet van RPA kunnen snel en risicoloos bestaande applicaties aan elkaar gekoppeld worden. De implementatie van RPA vergt geen langdurige en kostbare migratie van bestaande naar nieuwe oplossingen. Of integratie van architecturen die zeer eveneens kostbaar en tijdrovend kan zijn.

Snelle en houdbare resultaten

RPA ondersteunt bij het verwijderen van nog meer knelpunten:

 • Door RPA te combineren met bestaande applicaties krijgt u gemakkelijker inzicht in uw kosten.
 • RPA biedt standaard functionaliteit om email, PDF-documenten en gescande documenten te verwerken. RPA is met andere woorden een grote stap richting het papierloos werken.
 • De robot neemt controles en repetitieve handelingen over waardoor u en uw medewerkers tijd vrij hebben voor andere taken.

Verder praten? Maak een afspraak

Of u nu een verlader, vervoerder, expediteur of een logistieke dienstverlener bent, RPA biedt oplossingen voor tal van problemen gerelateerd aan digitalisering. Wilt u eens meer horen over wat er voor uw bedrijf mogelijk is? Laat dan een afspraak maken. Met plezier lichten we toe hoe wij u kunnen helpen.